สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เปิดสอนระดับปริญญาตรี และ ปวส.

หลักสูตรที่เปิดสอน
ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ปริญญาตรี 3.5 ปี
  • ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอน)
ปวส เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • ปวส 2 ปี