สมัครเรียน

ระดับปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  1. ปริญญาตรี 3.5 ปี : รับ ม.6 หรือ ปวช หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
  2. ปริญาตรี 2 ปี (เทียบโอนรายวิชา) : รับ ปวส หรือเทียบเท่า ทุกสาขา

ค่าเทอมแบบเหมาจ่ายภาคเรียนปกติ เทอมละ 10,150 บาท ภาคฤดูร้อย 3,500 บาท

ระดับ ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  1. ปวส. 2 ปี : รับ ม.6 หรือ ปวช หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน

ค่าเทอมแบบเหมาจ่ายภาคเรียนปกติ เทอมละ 5,650 บาท ภาคฤดูร้อย 2,000 บาท

สมัคเรียนต่อออนไลน์ : admission.ksu.ac.th