อาจารย์

อาจารย์ ดร. สรายุทธ กรวิรัตน์

หัวหน้าสาขา

sarayut.go@ksu.ac.th

อาจารย์ ดร. อัจฉรา ชุมพล

รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

atchara.ch@ksu.ac.th

อาจารย์ รณชัย สังหมื่นเม้า

รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ronnachai.sa@ksu.ac.th

อาจารย์ อภิชัย สารทอง

*ลาศึกษาต่อ

apichai.sa@ksu.ca.th

อาจารย์ ดร. ธนกร ญานกาย

thanakorn.ya@ksu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำธร สารวรรณ

kamthorn.sa@ksu.ac.th

อาจารย์ วรพจน์ สมมูล

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

worapot.so@ksu.ac.th

อาจารย์ อุ้มบุญ เชลียงรัชต์ชัย

umboon.ch@ksu.ac.th

อาจารย์ ภูริ จันทิมา

phoori.ch@ksu.ac.th